Новак Веловић

novak_velovic_180px
Новак Веловић дипл.инж.грађ.
тел.+381 (0)11 319 3544
e-mail:novak@mostprojekt.rs

Лиценца одговорног пројектанта бр.310 D 31106

БИОГРАФИЈА