Мост преко Дунава код Бешке

Израда Елабората за утврђивање постојећег стања са предлогом потребних активности за довођење у регуларно стање моста преко Дунава код Бешке
Година: 2003
Локација: Бешка, Србија
Инвеститор: Републичка дирекција за путеве
Инв. вредност пројекта: 90 130€

Опис пројекта:
Циљ испитивања је утврђивање стања моста након 30 година употребе и израда Елабората са предлогом мера за санацију и рехабилитацију. Мост је на ауто-путу Е-75 Нови Сад – Београд који је у изградњи и део је Коридора X.
Укупна дужина моста преко реке Дунав је 2250 м. Коловозна плоча је АБ ливена на лицу места ширине 14,4 м. Конструкција се састоји од моста преко реке и прилазних конструкција. Мост преко реке је дужине 450 м, а највећи распон између стубова је 210 м. Постоји осам прилазних конструкција дужине по 225 м (осам распона по 45 м). Мост преко реке је претходно напрегнут. Попречни пресек је сандучаст променљиве висине (3,8- 11 м). Прилазне конструкције су претходно напрегнуте, са три главна носача I попречног пресека висине 2,38 м.
Спроведен је детаљан визуелни преглед, извршено је испитивање узорака и провера статичких утицаја према важећим прописима, као и по иностраним стандардима (EUROCODE и BS). Извршена је провера пројекта Изведеног стања, постојећих техничких услова, што представља основу за Главни пројекат санације.

Опис извршеног посла:
Визуелни преглед моста
Утврђивање степена оштећења
Статичке провере
Предлог мера санације
Прелиминарни предмер и предрачун